CIO SPA Johor

Peranan dan Tanggungjawab


1. Peneraju Perubahan melalui Penjajaran Pelan Strategik ICT(ISP) Sektor Awam dengan keperluan Pelan Pembangunan Nasional

 • Memacu Perancangan Strategik ICT Sektor Awam; dan
 • Mengukuh tadbir urus ICT Sektor Awam.

2. Peneraju dalam Pengukuhan Dasar, Standard dan Amalan Terbaik Global

 • Memacu pemakaian (adoption) Enterprise Architecture (EA) dalam Sektor Awam;
 • Memacu kesesuaian peraturan/dasar/standard/amalan terbaik dalam pelaksanaan Kerajaan Elektronik; dan
 • Memacu pelaksanaan perkhidmatan gunasama ICT dalam Sektor Awam.

3. Peneraju Penggalakan Pembudayaan ICT (ICT Acculturation) dalam Sistem Penyampaian Perkhidmatan Sektor Awam.

 • Memacu hala tuju penjajaran program ICT Sektor Awam.

4. Peneraju Inovasi melalui Aplikasi Kerajaan Elektronik, Infrastruktur dan Keselamatan ICT

 • Mengenal pasti perkhidmatan generasi baru ; dan
 • Memacu perkongsian maklumat ke arah perkhidmatan cross-agency.
 • J

ICT SO SPA Johor

Peranan dan Tanggungjawab


 • Memastikan semua infrastruktur keselamatan ICT menepati prinsip-prinsip keselamatan berpandukan Rangka Dasar Keselamatan ICT dan Arahan Keselamatan Kerajaan;
 • Menyedia dan mengkaji semula dokumen infrastruktur keselamatan ICT bagi tujuan audit keselamatan ICT;
 • Mengenal pasti bidang-bidang keselamatan ICT yang perlu diberikan perhatian rapi;
 • Memastikan tahap keselamatan ICT adalah terjamin setiap masa;
 • Memastikan semua warga memahami keperluan standard, garis panduan dan prosedur keselamatan di bawah Rangka Dasar Keselamatan ICT Kerajaan;
 • Menjalankan penilaian risiko dan program-program keselamatan ICT di SPA Johor;
 • Mewujudkan pelan tindakan bagi mengurus risiko akibat dari ketidak patuhan kepada standard, garis panduan dan prosedur keselamatan ICT di SPA Johor;
 • Melaporkan kepada GCERT SPA Johor mengenai sebarang insiden keselamatan ICT yang berlaku di SPA Johor;
 • Membantu dalam membangunkan standard, garis panduan dan prosedur untuk aplikasi, sistem dan infrastruktur ICT di SPA Johor bagi mematuhi keperluan Dasar Keselamatan ICT Kerajaan;
 • Mewujudkan program-program bagi meningkatkan pengetahuan, kesedaran dan pembudayaan mengenai teknologi dan mekanisme kawalan maklumat dan aset ICT, ancaman-ancaman siber dan peranan dan tanggugjawab pengguna dalam mengendalikan kemudahan ICT di SPA Johor;
 • Menyebar dan menyalurkan amaran awal terhadap ancaman-ancaman yang berpotensi menyebabkan kerosakan besar kepada aset ICT SPA Johor; dan
 • Mengurus keseluruhan program-program keselamatan ICT di SPA Johor.